• Cestovanie
  • Rozhovor
  • Bývanie
  • Príroda
  • História
  • Relax
  • Technika
  • Auto - Moto
  • 1
  • 2

Observatóriá SAV na Lomnickom štíte

LSvecernazosvetlena

 

POZOROVANIA VYKONÁVANÉ NA OBSERVATÓRIÁCH OBSERVATÓRIUM KOZMICKÉHO ŽIARENIA ÚEF SAV SLNEČNÉ OBSERVATÓRIUM - KORONÁLNA STANICA

 

Observatórium kozmického žiarenia ÚEF SAV
Kozmické žiarenie merané na Lomnickom štíte.

 

Kozmické žiarenie poskytuje nielen nástroj pre skúmanie vesmíru, ale má aj priamy dosah na Zem. Je potrebné pozorovať častice kozmického žiarenia, aby sme zistili ich pôvod, sledovali poruchy na Slnku a ich vplyv na technológiu a ľudí. Galaktické kozmické žiarenie prichádza nepretržite, jeho intenzita je modulovaná Slnkom. Častice urýchľované zo Slnka, slnečné kozmické žiarenie, sú ojedinelé. Prichádzajú ako jednotlivé udalosti, okrem bežného toku častíc zo vzdialeného vesmíru. 

 

Merania kozmického žiarenia vo Vysokých Tatrách majú svoje začiatky v r. 1957, kedy bol organizovaný Medzinárodný geofyzikálny rok. Košický Ústav experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV) meria neutrónovým monitorom umiestneným na Lomnickom štíte spojite nukleónovú zložku sekundárneho kozmického žiarenia. Podrobné dáta existujú od roku 1982. Vysokohorské merania sú unikátne tým, že poskytujú možnosť sledovať aj malé zmeny intenzity primárneho kozmického žiarenia, ktoré preniká do atmosféry. Oproti meraniam na malých nadmorských výškach je početnosť sekundárneho kozmického žiarenia na Lomnickom štíte podstatne vyššia. Spomedzi európskych staníc sledujúcich kozmické žiarenie má Lomnický štít jednu z najvyšších štatistických presností vďaka polohe meracej aparatúry. Merania sú dostupné v reálnom čase s 1 minútovým rozlíšením na http://neutronmonitor.ta3.sk a od júna 2013 sa archivujú dáta už aj s 1 sekundovým rozlíšením.

 

LSRoniaMarek


Od februára 2014 prebiehajú na Lomnickom štíte aj merania kozmického žiarenia ďalším zariadením (ozn. SEVAN), ktoré umožňujú pozorovať variácie iných zložiek sekundárneho kozmického žiarenia než neutrónovým monitorom. Tým sa rozširuje sieť meraní na stredných a nižších šírkach s cieľom získať nové poznatky o súvislostiach medzi kozmickým žiarením a efektmi tzv. kozmického počasia, respektíve s atmosférickými efektmi, o jeden významný merací bod. Od júna 2016 máme okrem 1 minútových dát zariadenia SEVAN k dispozícií aj 1 sekundové údaje.
Okrem základného výskumu sú merania dôležité aj pre upresňovanie radiačnej situácie na výškach hôr a sú využívané v zahraničí aj pre odhady dávok ožiarenia na lietadlách. V tom spolupracujeme dlhodobo napr. s oddelením dozimetrie Ústavu jadrovej fyziky AV ČR v Prahe. Vďaka prístroju EFM-100 na meranie elektrostatického poľa, ktorý nám poskytol Ústav fyziky atmosféry AV ČR, máme možnosť skúmať efekty TGE (Thunderstorm ground enhancements), viditeľné hlavne na elektrón - pozitrónovej (alebo gama) zložke dát SEVANu a ich súvislosti s elektrostatickým poľom a búrkovými javmi v okolí Lomnického štítu.
Dáta meraní sa využívajú okrem ÚEF SAV v rôznych laboratóriách v zahraničí a sú v reálnom čase poskytované pracoviskám, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a možnými predikciami efektov tzv. kozmického počasia. Ide o javy vyvolané zmenami fyzikálneho stavu vonkajšieho priestoru (napr. geomagnetické búrky, slnečné erupcie ap.), ktoré ovplyvňujú funkčnosť a spoľahlivosť technologických systémov (družicových, leteckých, resp. aj pozemných), menia podmienky pre šírenie elektromagnetického vlnenia v ionosfére, menia dávky ožiarenia na lietadlách, osobitne na veľkých výškach a vysokých šírkach, ap. Merania kozmického žiarenia na Lomnickom štíte majú okrem úlohy monitorovania toku kozmických častíc prichádzajúcich do atmosféry aj určitý potenciál vo využití sledovania jeho variácií pre možné krátkodobé predikcie efektov kozmického počasia. Pre minimalizáciu výpadkov v meraniach a pre kontrolu chodu aparatúry v extrémnych podmienkach na Lomnickom štíte a kvality dát je potrebná stála služba na tomto pracovisku. Merania neutrónovým monitorom a ďalších zariadení zabezpečuje na Lomnickom štíte za OKF ÚEF SAV stála služba, ktorá je tam potrebná pre minimalizáciu výpadkov v meraniach a pre kontrolu chodu aparatúry a kvality dát v extrémnych podmienkach na Lomnickom štíte. Merania na Lomnickom štíte ako aj popularizácia pracoviska je v súčasnosti umožnená vďaka projektu APVV-15-0194.


Košice, 18.7.2016

 

 

Karel Kudela, Prof. Ing., DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,
vedecký vedúci meraní kozmického žiarenia
na Lomnickom štíte

www.astro.sk

suunto banner

 

dobrekufre1

kupele

gfbannerdobrekufrealpine

ASP banner cestujeme 456x270

asolo banner

vertikal banner1

AnglickeFrazy